42.grNews DeskΓιατί ο Κοντομηνάς ζητά το υλικό από τις κάμερες της ΓΓΕΕ;

ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΡΙΛΕΡ

Γιατί ο Κοντομηνάς ζητά το υλικό από τις κάμερες της ΓΓΕΕ;

Τα DVD ήταν προγραμματισμένο να καταστραφούν την Παρασκευή!

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραφαν επί 66 ώρες όσα έγιναν κατά τη δημοπράτηση των τηλεοπτικών αδειών, ζητεί ο τηλεοπτικός Alpha και τελικά -όπως αποφάσισε η εισαγγελέας- θα το πάρει, με αίτηση που κατέθεσε ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος τόσο στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης όσο και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με το έγγραφο ο σταθμός ζητούσε να μελετήσει το υλικό αυτό, που απεικονίζει όλα όσα έγιναν στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας, ώστε να θεμελιώσει «την αντισυμβατική συμπεριφορά της εταιρίας του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη», την οποία ηδη έχει καταγγείλει στα αρμόδια όργανα ζητώντας να αποβληθεί απο τον διαγωνισμό ως πρώτη επιλαχούσα και να ακυρωθεί συνολικά, εξ αυτού του λόγου, ολόκληρη η δημοπρασία.

Αναλυτικά το έγγραφο προς τις δυο αρχές αναφέρει:
«1. Με την υπ’ αριθμ. 21ΕΜΠ/18-8-2016 αίτηση – γνωστοποίησή της προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στη συνέχεια ΑΠΔΠΧ) η Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας (στη συνέχεια ΓΓΕΕ) γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην τοποθέτηση και λειτουργία εικονοληπτικών μηχανών (καμερών ασφαλείας) στο κτίριο της καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διαγωνιστικής διαδικασίας της τελικής φάσεως και μέχρι την ολοκλήρωσή της, πράγμα το οποίο έπραξε.

2. Με το αυτό έγγραφο τονίζεται ότι το υλικό που θα συλλεχθεί καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας (ήτοι εν προκειμένω από Τρίτη 30.8 έως Παρασκευή 2.9) θα τηρηθεί για διάστημα επτά (7) ημερών μετά τη λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, μετά το πέρας των οποίων θα καταστραφεί με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα.

3. Διευκρινίζεται επίσης στην προτελευταία παράγραφο του εγγράφου αυτού επί λέξει ότι
η τοποθέτηση των εικονοληπτικών μηχανών κρίνεται ως η πλέον πρόσφορη και αναγκαία λύση για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού
ο οποίος προσδιορίζεται ως ακολούθως:
α) Διασφάλιση της διαγωνιστικής διαδικασίας από τυχόν παραβίαση των όρων εμπιστευτικότητας και δημόσιας ασφάλειας (σκοπός Α).
β) Εν γένει προστασία του δημοσίου συμφέροντος (σκοπός Β).
γ) Πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών πράξεων (σκοπός Γ).

4. Με την από 5.9.2016 ένστασή μας προς την Ειδική Πενταμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για τη χορήγηση τεσσάρων αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψεως εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, η οποία κοινοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2876Δ έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Η. Μούστου, καταστήσαμε γνωστό ότι εκ μέρους της εταιρείας «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD» συνετελέσθη δια του εκπροσώπου της κ. Ιβάν Σαββίδη λόγω και έργω, ιδίως κατά την δημοπράτηση της τετάρτης αδείας, παράβαση μεταξύ άλλων του όρου 3.3.1(δ) της προκηρύξεως 1/2016, ο οποίος συνιστούσε θεμελιώδη όρο διεξαγωγής της δημοπρασίας και διασφαλίσεως της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας αυτής.
Επειδή, η παράβαση εκ μέρους της εταιρείας «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD» του όρου 3.3.1(δ) της προκηρύξεως προσβάλλει και τους τρεις σκοπούς που έχουν τεθεί από την ΓΓΕΕ προκειμένου να δικαιολογηθεί η τοποθέτηση καμερών ασφαλείας.
Επειδή, το υλικό που έχει αποθηκευτεί είναι απαραίτητο προκειμένου να διευκρινιστεί περαιτέρω με ακρίβεια η έκταση και η ακριβής μορφή της εν λόγω αθέμιτης συμπεριφοράς της εταιρείας «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD».
Επειδή, το υλικό αυτό είναι απαραίτητο για την ορισμένη και αποτελεσματική άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων που πρόκειται να ασκήσουμε έναντι της εν λόγω εταιρείας στα πολιτικά δικαστήρια, καθώς και προς υποστήριξη της ενστάσεώς μας προς την ΓΓΕΕ και της καταγγελίας που θα καταθέσουμε την Πέμπτη , 8.9.2016, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επειδή, συνεπώς το έννομο συμφέρον μας για πρόσβαση στο εν λόγω ηλεκτρονικό υλικό είναι κατά τα ανωτέρω δεδομένο.
Επειδή, το δικαίωμα προς χορήγηση του εν λόγω ηλεκτρονικού υλικού θεμελιώνεται σε πληθώρα διατάξεων του θετικού δικαίου και ιδίως στα άρθρα 10 παρ. 3 Συντ., 5 παρ. 1 ΚΔΔιαδ, 1-3 π.δ. 28/2015, 16 παρ. 1 ν. 1599/1986, 25 παρ. 4 εδ. β΄ ν. 1756/1988 και 12 παρ. 1 ν. 2472/1997 (δεδομένου ότι πρόκειται για δεδομένα που μας αφορούν).
Επειδή, η πρόσβαση στο εν λόγω ηλεκτρονικό υλικό είναι εν προκειμένω πρακτικώς δυνατή με χορήγηση αντιγράφου του με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ. 1 και 3 παρ. 1 π.δ. 28/2015.
Επειδή, το εν λόγω υλικό θα καταστραφεί την Παρασκευή 9.9.2016, ήτοι μετά πάροδο επτά (7) ημερών από το τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την γνωστοποίηση της ΓΓΕΕ προς την ΑΠΔΠΧ από 18.8.2016 (έγγραφο 21 ΕΜΠ).
Επειδή, συνεπώς το αίτημά μας καθίσταται απολύτως επείγον.
Επειδή, το παρόν θα κοινοποιηθεί αυθημερόν προς την ΑΠΔΠΧ και θα κατατεθεί και προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα κατ’ άρθρο 25 παρ. 4 εδ. β΄ ν. 1756/1988.

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε:
1.Τη μη καταστροφή του αιτούμενου ηλεκτρονικού υλικού μέχρι την ικανοποίηση του αιτήματός μας.
2. Την χορήγηση αντιγράφου με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του συνόλου του ηλεκτρονικού υλικού, ήτοι του ηλεκτρονικού υλικού που συνελέγη από τα εικονοληπτικά μηχανήματα (κάμερες ασφαλείας) που τοποθετήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας κατά το τελευταίο στάδιο της δημοπρασίας των τηλεοπτικών αδειών (Προκήρυξη 1/2016) μεταξύ της Τρίτης 30.8.2016 και της Παρασκευής 2.9.2016 σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 3 Συντ., 5 παρ. 1 ΚΔΔιαδ, 1-3 π.δ. 28/2015, 16 παρ. 1 ν. 1599/1986, 25 παρ. 4 εδ. β΄ ν. 1756/1988 και 12 παρ. 1 ν. 2472/1997.
3. Άλλως και όλως επικουρικώς την χορήγηση αντιγράφου με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του ηλεκτρονικού υλικού που συνελέγη από τα εικονοληπτικά μηχανήματα (κάμερες ασφαλείας) που τοποθετήθηκαν στον τρίτο όροφο του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στον οποίο είχαν εγκατασταθεί οι εκπρόσωποι της υποψήφιας εταιρείας «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD» κατά το τελευταίο στάδιο της δημοπρασίας των τηλεοπτικών αδειών (Προκήρυξη 1/2016) μεταξύ της Τρίτης 30.8.2016 και της Παρασκευής 2.9.2016 σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 3 Συντ., 5 παρ. 1 ΚΔΔιαδ, 1-3 π.δ. 28/2015, 16 παρ. 1 ν. 1599/1986, 25 παρ. 4 εδ. β΄ ν. 1756/1988 και 12 παρ. 1 ν. 2472/1997.»

SHARE
MORE NEWS DESK